Volgen

inONE Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LICENTIE- EN DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN VAN INONE B.V.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68663684.

1. DEFINITIES
2. TOEPASSELIJKHEID
3. QUOTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
4. DUUR EN OPZEGGING
5. PRIJZEN, FACTURERING EN BETALING
6. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN
7. INTELLECTUEEL EIGENDOM
8. BEVEILIGING EN SUPPORT ONLINE PLATFORM
9. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
10. GEHEIMHOUDING
11. OPSCHORTING EN ONTBINDING
12. OVERMACHT
13. AANSPRAKELIJKHEID
14. DIVERSEN
15. RECHTS- EN FORUMKEUZE

 

 

Artikel 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • "Afnemer": iedere natuurlijke of rechtspersoon of personenvennootschap die partij is of betrokken is bij een in artikel 1 genoemde (rechts)handeling die ziet op dienstverlening door inONE aan hem, of tot wie een in dat artikel genoemde (rechts)handeling is gericht of van wie een als daar bedoeld verzoek afkomstig;
 • "App": de applicatie voor een iOS of Android besturingssysteem van een mobiele telefoon, tablet of ander draagbaar apparaat, die via de Apple Appstore of een Google Android Market door inONE beschikbaar wordt gesteld;
 • "Diensten": alle door inONE aan Afnemer te verlenen diensten, waaronder maar niet beperkt tot inONE Supplier, inONE Restaurant en inONE Group en het aanbieden en ter beschikking stellen van het Online Platform, de App en inONE Order;
 • "Groothandel": de Afnemer die gebruik maakt van inONE Supplier;
 • "Groothandelklant": klanten en afnemers van een Groothandel;
 • "Ingangsdatum abonnement": de datum als vermeld in de tussen inONE en Afnemer overeengekomen Quote vanaf welke datum inONE haar Diensten aan Afnemer zal gaan factureren;
 • "inONE": inONE B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68663684;
 • "inONE Order": het online bestelsysteem waarmee een Groothandelklant horecabestellingen bij een Groothandel kan plaatsen via het Online Platform;
 • "inONE Group": de door inONE aan Afnemer middels het Online Platform te leveren dienst die bedoeld is voor het ondersteunen van Afnemer bij het managen van twee of meer van diens horecagelegenheden;
 • "inONE Restaurant": de door inONE aan Afnemer middels het Online Platform te leveren dienst die bedoeld is voor het ondersteunen van Afnemer bij het automatiseren van de organisatie van diens horecagelegenheid;
 • "inONE Supplier": de door inONE aan Afnemer middels het Online Platform te leveren dienst die bedoeld is voor het ondersteunen van Afnemer in zijn hoedanigheid als Groothandel bij het beleveren van Groothandelklanten middels inONE Order;
 • "Online Platform": het technologisch platform waarmee inONE Supplier, inONE Order, inONE Restaurant en inONE Group middels een online webomgeving en/of de App door inONE aan Afnemer ter beschikking worden gesteld en die door inONE wordt onderhouden;
 • "Programmatuur": de App, inONE Order, het Online Platform, inONE Group, inONE Restaurant en inONE Supplier;
 • "Quote": de in persoon of digitaal (middels de e-mail) door inONE aan Afnemer verstrekte offerte met de voorwaarden waaronder inONE haar diensten aan Afnemer aanbiedt;
 • "Voorwaarden": deze algemene licentie- en dienstverleningsvoorwaarden;
 • "Website": de verzameling samenhangende webpagina's met gegevens die raadpleegbaar is via myinone.com.

 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

 • Uitsluitend deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Quotes, bevestigingen, leveringen van Diensten (waaronder tevens klantondersteuning begrepen), abonnementen en facturen van inONE aan Afnemer, op elke opdracht van Afnemer, op alle overeenkomsten tussen inONE en Afnemer, en op iedere wijziging daarvan, alsmede op elk verzoek van Afnemer tot levering van Diensten, ongeacht of er een overeenkomst tot stand komt dan wel is gekomen tussen inONE en Afnemer.
 • Door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden of andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Op bedingen die van deze Voorwaarden afwijken en/of deze Voorwaarden aanvullen, kan door Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door inONE uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke overeengekomen afwijkende en/of aanvullende bedingen laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 • Door de aanvaarding van deze Voorwaarden stemt Afnemer tevens in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op alle toekomstige overeenkomsten tussen inONE en Afnemer en op alle aanbiedingen, Quotes, bevestigingen, en op (verzoeken tot) levering van Diensten.
 • Indien een of meer bepalingen uit deze Voorwaarden nietig of vernietigd zijn dan wel onverbindend worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort gelden. In dat geval zullen tussen inONE en Afnemer vervangende bepalingen overeen worden gekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend(e) gebleken bepaling(en) benaderen.
 • inONE is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Voorwaarden zullen op de Website, de App en de online webomgeving van het Online Platform te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de App en de online webomgeving van het Online Platform onder de aandacht van Afnemer gebracht. Indien Afnemer de App en de online webomgeving van het Online Platform blijft gebruiken nadat deze Voorwaarden gewijzigd zijn, accepteert Afnemer daarmee de gewijzigde Voorwaarden onherroepelijk. Indien Afnemer niet instemt met de gewijzigde Voorwaarden, is Afnemer gerechtigd om de overeenkomst met inONE met onmiddellijke ingang op te zeggen. Een wijziging van deze Voorwaarden en/of een eventuele daaruit voortvloeiende opzegging door Afnemer heeft niet tot gevolg dat inONE tot enige schadevergoeding jegens Afnemer kan worden gehouden.
 • Indien inONE een Dienst voor een bepaalde proefperiode beschikbaar stelt, zullen de bij het verstrekken van die proefperiode door inONE vermelde (andere) voorwaarden van toepassing zijn op die proefperiode, alsmede – voor zover niet strijdig met die voorwaarden – deze Voorwaarden.

 

Artikel 3. QUOTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 • Alle aanbiedingen en Quotes van inONE alsmede alle opdrachten van Afnemer, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend voor inONE en binden haar niet, tenzij uit de aanbieding of Quote van inONE uitdrukkelijk anders blijkt dan wel tenzij de opdracht door inONE schriftelijk is bevestigd.
 • Indien een aanbieding of Quote van inONE uit een samengestelde prijsopgave bestaat, dan heeft dat niet tot gevolg dat inONE verplicht kan worden om een gedeelte van de in de aanbieding of Quote begrepen Diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs te leveren, noch geldt de betreffende aanbieding of Quote automatisch voor aanvullende Diensten. Mocht Afnemer naderhand aanvullende Diensten wensen, dan zullen deze separaat in rekening worden gebracht.
 • Alle documenten en gegevens zoals verstrekt in folders, brochures, videofragmenten, aanbiedingen, Quotes etc. zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar niet bindend voor inONE en kunnen nimmer worden aangemerkt als een exacte weergave van hetgeen inONE aanbiedt of verplicht is te leveren.
 • Afnemer is gehouden om inONE tijdig alle noodzakelijke informatie en bescheiden te verschaffen die nodig zijn voor het maken van een aanbieding of Quote voor Afnemer en het correct uitvoeren van de overeenkomst.
 • Overeenkomsten tussen inONE en Afnemer komen tot stand, indien en zodra inONE een door haar eerder verstrekte Quote (eventueel digitaal) ondertekend door Afnemer heeft ontvangen, waarbij de datum van ontvangst per e-mail, per post of in persoon bepalend is. De door Afnemer (eventueel digitaal) ondertekende en door inONE ontvangen Quote alsmede deze Voorwaarden worden geacht de overeenkomst en de te leveren Diensten volledig weer te geven, waarbij geldt dat kennelijke vergissingen, schrijf- en/of drukfouten te allen tijde door inONE kunnen worden hersteld.
 • Als ingangsdatum voor de door inONE aan Afnemer te leveren Diensten geldt de Ingangsdatum abonnement zoals vermeld in de door inONE aan Afnemer verstrekte Quote die Afnemer op zijn beurt (digitaal dan wel in persoon) heeft ondertekend, tenzij Afnemer dusdanig lang heeft gewacht met ondertekening van de Quote, zulks ter beoordeling van inONE, dat de in de Quote vermelde Ingangsdatum abonnement voor inONE in redelijkheid niet meer realiseerbaar is, in welk geval partijen een nieuwe Ingangsdatum abonnement zullen overeenkomen.
 • Elke overeenkomst die tussen inONE en Afnemer tot stand komt overeenkomstig artikel 5 levert een afzonderlijke overeenkomst tussen inONE en Afnemer op.

 

Artikel 4. DUUR EN OPZEGGING

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Quote. Indien in de Quote niet is vastgelegd voor welke duur de overeenkomst geldt, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
 • Indien de in de Quote vermelde contractsperiode is verstreken, wordt de overeenkomst, behoudens opzegging als bepaald in artikel 3, automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.
 • inONE is te allen tijde (ongeacht of sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde of bepaalde duur) gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Afnemer, daarentegen, kan in afwijking van artikel 7:408 BW ingeval van een overeenkomst voor bepaalde tijd de overeenkomst uitsluitend opzeggen tegen het einde van de overeengekomen duur met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 (één) maand. Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, is Afnemer – eveneens in afwijking van artikel 7:408 BW – uitsluitend gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 (drie) maanden. Opzegging van de overeenkomst door Afnemer dient schriftelijk plaats te vinden tegen de eerste dag van een kalendermaand.
 • In geen geval is inONE gehouden tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding in welke vorm dan ook in geval van (vroegtijdige) beëindiging of het einde van de overeenkomst.

 

Artikel 5. PRIJZEN, FACTURERING EN BETALING

 • Afnemer is voor de door inONE te verrichten Diensten de door inONE gecommuniceerde prijs verschuldigd die in elk geval zal bestaan uit:
 1. eenmalige administratie- c.q. aansluitkosten voor het aanmaken van een bedrijfsaccount;
 2. de periodieke (jaarlijkse, maandelijkse of per kwartaal te betalen) prijs voor het gebruik van de Dienst vanaf de Ingangsdatum Abonnement.
  • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen van inONE:
 3. gebaseerd op de meest recent vastgestelde prijslijsten/prijzen van inONE;
 4. exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten (al dan niet) van overheidswege;
 5. vermeld in EURO, terwijl eventuele wisselkoersverschillen, -kosten of -wijzigingen aan Afnemer zullen worden doorberekend.
  • Eventueel door inONE verleende kortingen gelden uitsluitend voor de (initiële) contractsperiode van de overeenkomst en derhalve niet voor een eventuele verlengingsperiode.
  • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, heeft inONE steeds, ook na de totstandkoming van de overeenkomst, het recht om de prijs te wijzigen. inONE zal Afnemer middels een schriftelijke kennisgeving op de hoogte stellen van dergelijke prijswijzigingen. De gewijzigde tarieven zullen ingaan na verloop van 8 (acht) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving. Afnemer heeft tot 4 (vier) weken na de schriftelijke kennisgeving het recht om de overeenkomst te beëindigen per de datum waarop de nieuwe prijzen ingaan.
  • Indien een (onderdeel van) de prijs een eenmalig te betalen bedrag betreft, is inONE gerechtigd Afnemer hiervoor direct na de totstandkoming van de overeenkomst een factuur te sturen.
  • Indien (een onderdeel van) de prijs een periodiek te betalen bedrag betreft, is inONE gerechtigd dat bedrag periodiek vooraf aan Afnemer te factureren met ingang van de datum waarop de Dienst voor het eerst wordt geleverd. Indien levering van de Dienst de eerste keer niet per de eerste dag van de periode plaatsvindt maar later, zal Afnemer aan inONE over die eerste onvolledige periode een proportioneel deel van de op die periode toepasselijke Prijs verschuldigd zijn en direct na het beschikbaar stellen van de Dienst aan Afnemer een factuur sturen voor deze eerste onvolledige periode en de daarop volgende volledige periode gezamenlijk.
  • Alle door inONE aan Afnemer verzonden facturen hebben een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum en zullen worden gezonden naar het door Afnemer opgegeven factuur(e-mail)adres. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats door middel van een automatische incasso waarvoor geldt dat Afnemer vooraf aan inONE een machtiging heeft verstrekt tot het incasseren van het factuurbedrag. inONE zal alle aan Afnemer gefactureerde bedragen circa 14 (veertien) dagen na factuurdatum automatisch bij Afnemer incasseren. Afnemer is verplicht alle daarvoor benodigde formulieren in te vullen en aan inONE te overhandigen. Indien een poging van inONE tot automatische incasso als bedoeld in de vorige zin niet heeft geleid tot ontvangst van de betreffende betaling, zal inONE 7 (zeven) dagen na de mislukte poging opnieuw proberen het bedrag automatisch te incasseren. Indien ook deze tweede poging niet tot ontvangst van de betaling leidt, is Afnemer van rechtswege in verzuim en is het door Afnemer verschuldigde bedrag – zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door inONE – terstond opeisbaar, vermeerderd met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het door Afnemer verschuldigde (restant)bedrag.
  • Alle (buitengerechtelijke) kosten die door inONE worden gemaakt in het kader van incasso van de door Afnemer verschuldigde bedragen, komen voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% (vijftien procent) van de verschuldigde som, met een minimum van EUR 500 (zegge: vijfhonderd euro), onverminderd het recht van inONE om haar werkelijke kosten te vorderen, indien deze hoger blijken te zijn.
  • Reclames ten aanzien van facturen moeten binnen 8 (acht) werkdagen na factuurdatum schriftelijk – onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten – bij inONE zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt Afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd, als gevolg waarvan reclames ter zake daarvan niet meer door inONE in behandeling worden genomen.

5.10 Afnemer is niet bevoegd enige al dan niet betwiste schuld aan inONE te verrekenen met enige al dan niet betwiste vordering die hij op inONE meent te hebben. Evenmin is Afnemer bevoegd de betaling van een schuld aan inONE op te schorten, behoudens ingeval van een tekortkoming in de nakoming door inONE van een verplichting jegens Afnemer, en mits deze tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld door inONE en die schuld uit dezelfde overeenkomst voortvloeit als genoemde verplichting.

 • Elke door Afnemer gedane betaling wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van alle eventueel verschuldigde kosten, dan de eventueel verschuldigde rente en na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of Afnemer bij de betaling iets anders heeft vermeld.

 

Artikel 6. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

 • Levering van Diensten door inONE vindt plaats door middels een door inONE aan Afnemer te verlenen gebruiksrecht aan Afnemer toegang te verschaffen tot de Programmatuur gedurende de duur van de overeenkomst. Het recht tot gebruik van de Programmatuur is herroepelijk, beperkt tot de overeengekomen duur van de overeenkomst, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 • De toegang tot de App en de online webomgeving van het Online Platform wordt aan Afnemer verschaft door middel van één door inONE voor Afnemer aangemaakt bedrijfsaccount (het Bedrijfsaccount). inONE zal daartoe aanmeldgegevens aan Afnemer verschaffen. Binnen het voor Afnemer aangemaakte Bedrijfsaccount kan Afnemer, afhankelijk van zijn abonnement, voor eigen risico en verantwoordelijkheid een aantal gepersonaliseerde gebruikersaccounts (Gebruikersaccounts) aanmaken die kunnen worden gebruikt ten behoeve van specifieke bedrijfsonderdelen en personeelsleden van Afnemer. Het is Afnemer niet toegestaan een Bedrijfsaccount dan wel Gebruikersaccount voor meerdere horecalocaties te gebruiken.
 • Afnemer dient bij het gebruik van de Diensten alle voorschriften en instructies als vermeld in de bij een specifieke Dienst behorende handleiding volledig in acht te nemen. Alle handleidingen zijn raadpleegbaar via de Website.
 • Afnemer accepteert de te leveren Diensten en de Programmatuur "as is", dat wil zeggen in de staat waarin deze verkeren op het moment van het aangaan van de overeenkomst. inONE geeft geen garanties over de kwaliteit, de werking en de functionaliteiten van de Diensten en de Programmatuur. Evenmin garandeert inONE dat de Diensten en Programmatuur foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren.
 • Slechts indien en voor zover inONE en Afnemer dit schriftelijk overeenkomen, is Afnemer gerechtigd op het verkrijgen en hebben van meerdere Bedrijfsaccounts.
 • De door inONE aan Afnemer verstrekte aanmeldgegevens als vermeld onder artikel 2 en gegevens met betrekking tot de Bedrijfs- en Gebruikersaccounts van Afnemer zijn vertrouwelijk en zullen door Afnemer als zodanig worden behandeld. Afnemer zal niemand anders dan zijn daartoe geautoriseerde personeelsleden toegang geven tot zijn aanmeldgegevens of Bedrijfs- en/of Gebruikersaccounts en zal niemand anders in staat stellen de voormelde gegevens te gebruiken.
 • inONE is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van of toegang tot de Bedrijfs- en Gebruikersaccounts van Afnemer door Afnemer, zijn personeel en door Afnemer ingeschakelde derden of door onbevoegde personen.
 • Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst elders opslaan en bewaren van de data die in zijn Bedrijfsaccount en/of Gebruikersaccounts worden getoond. inONE slaat deze data niet voor Afnemer op en maakt evenmin back-ups als gevolg waarvan verloren data in de Bedrijfsaccount en/of Gebruikersaccounts van Afnemer kunnen worden teruggezet. inONE is nimmer aansprakelijk jegens Afnemer voor enige data van Afnemer die verloren is gegaan,
 • Na beëindiging van de overeenkomst wordt de volledige inhoud van de Bedrijfs- en Gebruikersaccounts van Afnemer (met inbegrip van menu's, recepturen en voorraadtellingen) permanent en onomkeerbaar verwijderd.
 • Afnemer stemt ermee in dat inONE voor de uitvoering van Diensten één of meer derden kan inschakelen. Deze derden hebben het recht jegens Afnemer een beroep te doen op het bepaalde in deze Voorwaarden. Het bepaalde in deze Voorwaarden vormt derhalve een onherroepelijk derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW waarop de door inONE ingeschakelde derden zich rechtstreeks jegens Afnemer kunnen beroepen. Voor tekortkomingen van door inONE ingeschakelde derden, die niet in dienstverband bij inONE werken, is inONE niet aansprakelijk behoudens opzet of grove nalatigheid zijdens inONE. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens Afnemer in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door de betreffende derden.
 • Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de internetverbinding en/of mobiele kosten die kunnen voortvloeien uit de toegang tot en/of het gebruik van de Diensten. Afnemer dient zijn mobiele aanbieder of internetprovider te raadplegen voordat hij toegang zoekt tot en/of gebruik maakt van de Diensten.
 • Vanwege technische redenen, (aangekondigd) onderhoud of storingen en/of falen van het Online Platform, kunnen de Diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. In dat geval is inONE op geen enkele wijze jegens Afnemer schadeplichtig, ongeacht of ingeval van voornoemde storingen en/of falen van het Online Platform deze storingen en/of falen aan inONE toerekenbaar zijn.
 • inONE is te allen tijde bevoegd de Diensten te wijzigen, aan te passen en/of uit te breiden alsmede Programmatuur te wijzigen, weg te nemen, aan te passen en/of uit te breiden, zonder daarvoor op enigerlei wijze schadeplichtig jegens Afnemer te worden.

 

Artikel 7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de te leveren Diensten en/of de ter beschikking gestelde Programmatuur en/of andere materialen en de hieraan ten grondslag liggende door inONE vervaardigde bescheiden c.q. software, berusten uitsluitend en blijven uitsluitend berusten bij inONE en/of haar licentiegevers.
 • Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem op grond van deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en hij zal geen kopieën van de apparatuur, Programmatuur en/of andere materialen vervaardigen of deze anderszins (doen) verveelvoudigen.
 • Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit Programmatuur en andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van Programmatuur en/of andere materialen.
 • Het is inONE toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van apparatuur, Programmatuur en andere materialen en de daarop rustende c.q. daarmee verband houdende c.q. daarbij behorende intellectuele eigendomsrechten.
 • Het is Afnemer gedurende de duur van de overeenkomst toegestaan om voor eigen rekening en risico een API-koppeling tot stand te brengen tussen enerzijds de door inONE aan Afnemer geleverde Programmatuur en anderzijds software en systemen van derden, mits dit geen (directe of indirecte) schade toebrengt aan inONE of derden. Afnemer vrijwaart inONE geheel en onvoorwaardelijk voor alle schade (met inbegrip van gemaakte kosten) die het gevolg is van een door Afnemer tot stand gebrachte API-koppeling.
 • Het is Afnemer niet toegestaan om (onderdelen van) de Programmatuur te decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of te hacken dan wel de versleutelingstechnologie of beveiligingsmaatregelen te (laten) omzeilen of breken, aan derden ter beschikking te stellen, verkopen of te verhuren. Voorts is het Afnemer niet toegestaan de Diensten te gebruiken voor frauduleuze doeleinden of misbruik te maken van diens IP-adres of de bron van content die wordt geüpload te camoufleren, anoniem te maken of te verbergen.

 

Artikel 8. BEVEILIGING EN SUPPORT ONLINE PLATFORM

 • Ten behoeve van de te leveren Diensten zal inONE Afnemer aansluiten op een afgeschermde beveiligde database op een server. inONE neemt bij de beveiliging van de gegevens van Afnemer, Groothandelklant en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht. inONE staat er echter niet voor in dat de beveiliging van voornoemde gegevens onder alle omstandigheden doeltreffend is. inONE is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door inONE betrachte zorg. inONE is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.
 • De werkzaamheden voor het herstellen van (verloren) data van Afnemer in het Online Platform, mogen alleen worden uitgevoerd door inONE of een door inONE ingeschakelde derde.
 • Informatie over het gebruik van de App en de online webomgeving van het Online Platform door Afnemer en de Groothandelklant en technische ondersteuning is te vinden op de supportpagina van de Website. De door inONE te leveren technische ondersteuning beperkt zich uitdrukkelijk tot support bij gebruik van de App en de online webomgeving van het Online Platform alsmede storingen en falen van het Online Platform die zijn toe te rekenen aan inONE, waarbij geldt dat deze support tussen 09.00 uur en 17.00 uur op werkdagen op verzoek wordt gegeven.

 

Artikel 9. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 • In dit artikel wordt met "Gegevensbeschermingswetgeving" gedoeld op alle op de verwerking van persoonsgegevens onder deze overeenkomst van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals die per 25 mei 2018 van toepassing zal zijn.
 • inONE zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving.
 • inONE neemt overeenkomstig de Gegevensbeschermingswetgeving passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Afnemer staat ervoor in dat alle op hem rustende wettelijke verplichtingen ingevolge de Gegevensbeschermingswetgeving stipt in acht worden genomen. In het bijzonder staat hij ervoor in dat betrokkenen van wie hij gegevens aan inONE verstrekt of van wie hij gegevens invoert in het Online Platform, zodanig over de verwerking door Afnemer en inONE zijn geïnformeerd dat zowel Afnemer als inONE voldoen aan hun verplichtingen ingevolge de artikelen 33 en 34 Wbp en 13 en 14 AVG en dat, waar vereist, toestemming tot verwerking van persoonsgegevens is verkregen overeenkomstig de Gegevensbeschermingswetgeving. Afnemer zal inONE alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
 • Afnemer vrijwaart inONE voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen aanspraken van personen waarop de in het kader van het leveren van Diensten door inONE verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben, wegens schending van de Gegevensbeschermingswetgeving, tenzij Afnemer kan aantonen dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen volledig en uitsluitend aan inONE toe te rekenen zijn.

 

Artikel 10. GEHEIMHOUDING

 • inONE en Afnemer staan er voor in alle voor en na het aangaan van de overeenkomst en tijdens de uitvoering van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim te houden, niet aan derden bekend te maken (anders dan ter uitvoering van een wettelijke verplichting) of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking is gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam bij Afnemer die niet noodzakelijkerwijs de vertrouwelijke informatie van inONE behoeven te gebruiken. Onder informatie van vertrouwelijke aard wordt in ieder geval begrepen alle door inONE aan Afnemer krachtens de overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde Programmatuur, Quotes, overeenkomsten, productinformatie, handleidingen en andere materialen die informatie van inONE bevat.
 • Het doorgeven van informatie tussen Groothandel en Groothandelklant via inONE Order wordt niet beschouwd als het verstrekken van informatie in strijd met dit artikel 10. Daarnaast kan inONE ingevoerde gegevens opslaan en gebruiken voor statistische analyse met het oog op publicaties en informatieproducten, waarbij in alle gevallen zal worden gewaarborgd dat gepubliceerde gegevens nimmer tot Groothandel of Groothandelklant kunnen worden herleid.
 • Voor zover inONE derden inschakelt bij de uitvoering van haar Diensten draagt zij ervoor zorg dat deze derden de gegevens eveneens vertrouwelijk zullen behandelen.
 • Er is geen sprake van vertrouwelijke informatie indien kan worden aangetoond dat de informatie ten tijde van bekend en/of toegankelijk worden al openbaar was anders dan door schending van de geheimhouding.

 

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 • Indien en zodra:
 • Afnemer aan één of meer van zijn verplichtingen uit deze Voorwaarden of uit enige overeenkomst met inONE niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft voldaan;
 • derden rechten pretenderen ten aanzien van de eigendommen van Afnemer of op diens goederen beslag wordt gelegd;
 • door of ten laste van Afnemer surséance van betaling of faillissement wordt of is aangevraagd, Afnemer een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren, of op andere wijze de indruk wekt insolvabel te (zullen) zijn;
 • Afnemer (indien een natuurlijk persoon) overlijdt, onder curatele of bewind wordt gesteld of hij in een schuldsaneringstraject geraakt;
 • Afnemer overgaat tot al dan niet vrijwillige ontbinding of liquidatie van zijn onderneming, de onderneming wordt voortgezet in een andere rechtsvorm of de statutaire of feitelijke vestiging wordt verplaatst naar een ander land, de directe of indirecte zeggenschap over Afnemer wordt overgedragen aan een derde;
 • Afnemer rechten uit enige overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, overdraagt aan en derde;
 • door of namens Afnemer in verband met de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een werknemer van inONE of een door inONE ingeschakelde derde;

zullen alle vorderingen van inONE op Afnemer, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk – zonder nadere sommatie of ingebrekestelling – opeisbaar worden. Bovendien is inONE in dat geval naar eigen keuze gerechtigd om haar verplichtingen jegens Afnemer, uit welke hoofde dan ook, op te schorten totdat Afnemer zijn verplichtingen jegens inONE volledig is nagekomen en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in beide gevallen zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring en zonder daarvoor op enigerlei wijze jegens Afnemer aansprakelijk te zijn voor schade, kosten en rente en zulks niettegenstaande het recht van inONE om volledige schadevergoeding te vorderen.

 • De bevoegdheid tot ontbinding door Afnemer van enige overeenkomst tussen inONE en Afnemer op grond van artikel 6:265 BW is uitgesloten.

 

Artikel 12. OVERMACHT

 • Onder overmacht in deze Voorwaarden wordt verstaan elke van de wil van inONE onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst tussen inONE en Afnemer reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt mede verstaan (doch niet uitsluitend): brand, ongevallen, oorlog(sgevaar en –schade), terrorisme, mobilisatie, staat van beleg en andere ongeregeldheden, rellen, oproer, molest, epidemieën, natuurrampen, overstromingen, maatregelen van overheidswege, bedrijfsbezetting, ernstige storingen in het bedrijf en/of systeem van inONE, waaronder staking, blokkade, boycot, bovenmatig ziekteverzuim, cyberaanvallen en -criminaliteit, storingen of vertragingen bij internetproviders alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkoming van de (toe)leveranciers van inONE of door inONE ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen of zaken, in- en uitvoerverboden of andere wettelijke verhinderingen in het binnen- en/of buitenland alsmede feiten en omstandigheden van economische aard.
 • In geval van overmacht heeft inONE het recht, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te harer beoordeling, de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden. Een dergelijke opschorting of opzegging/ontbinding heeft niet tot gevolg dat inONE tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 • In geval van overmacht is inONE gerechtigd betaling te vorderen voor die prestaties die inONE voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst heeft verricht, voordat de overmacht(ssituatie) intrad.

 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

 • inONE is niet aansprakelijk voor schade (i) als gevolg van een tekortkoming jegens Afnemer, ongeacht of deze toerekenbaar is of niet, (ii) als gevolg van een onrechtmatige daad jegens Afnemer of (iii) op basis van enige andere (rechts)grondslag.
 • In geen geval is inONE aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade (waaronder maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, gemiste besparingen, reputatieschade en immateriële schade), verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van klanten van Afnemer. inONE is evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat Afnemer onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie of gegevens aan inONE (of in voorkomend geval aan Groothandelklant) heeft verstrekt dan wel schade die toegerekend kan worden aan een ander handelen of nalaten, dan genoemd in deze volzin, van Afnemer. Bovendien is inONE niet aansprakelijk voor schade in verband met verminking, vernietiging of verlies van gegevens en documenten.
 • Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de aansprakelijkheid van inONE in alle gevallen beperkt tot de in rekening gebrachte en door Afnemer betaalde prijs over de laatste 3 (drie) maanden voor de betreffende overeenkomst, dan wel – indien dat minder is – het bedrag dat door de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van inONE is gedekt en in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.
 • De in artikel 1 tot en met 13.3 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van inONE laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als beschreven in deze Voorwaarden onverlet.
 • De in artikel 1 tot en met 13.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen gelden niet indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van inONE of tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
 • Afnemer vrijwaart inONE tegen alle aanspraken van derden (waaronder tevens Groothandelklanten), de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de door inONE aan Afnemer geleverde en te leveren Diensten.
 • Afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar (in en middels het Online Platform) in het kader van de Diensten verstrekte informatie (waaronder maar niet beperkt tot allergeneninformatie over producten) en uitgewisselde informatie met derden (waaronder maar niet beperkt tot Groothandelklanten en andere Groothandels die gebruik maken van inONE Order). Afnemer vrijwaart inONE voor alle aanspraken van derden dienaangaande, tenzij Afnemer kan aantonen dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen volledig en uitsluitend aan inONE toe te rekenen zijn.

 

Artikel 14. DIVERSEN

 • inONE is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden over te dragen aan een derde. Afnemer verleent aan inONE hierbij op voorhand toestemming om uitvoering te geven aan het in de vorige volzin bepaalde en verbindt zich bij voorbaat alle medewerking te verlenen die daarvoor verder nog nodig mocht zijn.
 • De rechten en verplichtingen van Afnemer die voortvloeien uit de overeenkomst en deze Voorwaarden zijn niet overdraagbaar, tenzij zulks in de overeenkomst of deze Voorwaarden met zoveel woorden is bepaald.
 • Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, of anders geregeld in deze Voorwaarden, vervalt elke vordering jegens inONE in ieder geval door het verloop van 1 (één) jaar vanaf het moment van levering van een Dienst of 1 (één) jaar vanaf het moment dat levering van een Dienst had moeten plaatsvinden.
 • In geval van strijdigheid tussen de Quote en deze Voorwaarden, geldt dat de Quote prevaleert boven deze Voorwaarden.
 • Deze Voorwaarden zijn in meerdere talen opgesteld. In geval van verschil tussen de in een andere taal dan het Nederlands opgestelde tekst en de Nederlandse tekst, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

 

Artikel 15. RECHTS- EN FORUMKEUZE

 • Op alle verbintenissen tussen inONE en Afnemer, op deze Voorwaarden en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de Nederlandse internationaal privaatrechtelijke conflictregels. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door inONE gesloten overeenkomst, aanbieding of Quote waarop deze Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, deze Voorwaarden alsmede op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage (Nederland).

 

PDF.png Download de Algemene Voorwaarden

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk