Volgen

inONE Gebruikerswoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN VAN INONE B.V.

Lees deze algemene gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat u de Website, het Online Platform en/of de App gebruikt. In deze algemene gebruikersvoorwaarden worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van de Website, het Online Platform en/of de App.

1. DEFINITIES
2. ALGEMEEN
3. AANSPRAKELIJKHEID
4. PERSOONSGEGEVENS
5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Artikel 1. DEFINITIES

In deze algemene gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • App”: de applicatie voor een iOS of Android besturingssysteem van een mobiele telefoon, tablet of ander draagbaar apparaat, die via de Apple Appstore of een Google Android Market door inONE beschikbaar wordt gesteld;
 • Bezoeker”: een ieder die de Website, het Online Platform en de App bezoekt dan wel gebruikt;
 • inONE”: inONE B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68663684;
 • Online Platform”: het technologisch platform waarmee inONE Supplier, inONE Order, inONE Restaurant en inONE Group middels een online webomgeving en/of de App door inONE aan Bezoeker ter beschikking worden gesteld en die door inONE wordt onderhouden;
 • Voorwaarden”: deze algemene gebruikersvoorwaarden;
 • Website”: de verzameling samenhangende webpagina’s met gegevens die raadpleegbaar is via myinone.com.

 

Artikel 2. ALGEMEEN

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op Bezoekers van de Website, het Online Platform en de App.
 • Bezoeker stemt ermee in dat hij voor eigen rekening en risico de Website, het Online Platform en de App bezoekt dan wel gebruikt en dat deze Voorwaarden van toepassing zijn en door hem worden aanvaard. In dat geval verleent inONE aan Bezoeker een herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-verpandbare en niet-sublicentieerbare licentie voor het gebruik van de Website, het Online Platform en de App. Indien Bezoeker niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient hij de Website, het Online Platform en App niet te bezoeken of te gebruiken en wordt aan hem de hiervoor genoemde licentie niet verleend.
 • Indien Bezoeker jonger is dan 18 jaar dient hij voor het bezoek en gebruik van de Website, het Online Platform en de App de toestemming van zijn ouder of zijn wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Door deze Voorwaarden te accepteren, garandeert Bezoeker dat hij 18 jaar of ouder is of toestemming heeft van diens ouders of wettelijke vertegenwoordiger.
 • Bezoekers kunnen gebruik maken van het Online Platform en de App, nadat zij het daartoe opgestelde (installatie- en) registratieproces hebben voltooid. Meer informatie over dit proces is te vinden op de Website.
 • inONE heeft te allen tijde het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en om haar moverende redenen, wijzigingen en correcties in de Website, het Online Platform en de App en deze Voorwaarden aan te brengen alsmede Bezoekers het verdere gebruik van de Website, het Online Platform en de App te ontzeggen en de licentie te beëindigen.

 

Artikel 3. AANSPRAKELIJKHEID

 • De informatie op de Website, het Online Platform en App is met grote zorgvuldigheid vergaard, samengesteld en gepubliceerd. Niettemin sluit inONE hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik en/of bezoek van de Website, het Online Platform en de App, waaronder maar niet beperkt tot onbereikbaarheid, storingen, onderbrekingen, fouten of virussen, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van inONE of de leidinggevende ondergeschikten van inONE.
 • In het geval de informatie op de Website, het Online Platform en de App onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan inONE hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van inONE of de leidinggevende ondergeschikten van inONE. inONE is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden en voor de inhoud van door derden aangeboden bijdragen zoals informatie, foto’s en videomateriaal.
 • Indien de Bezoeker informatie of ander materiaal aan inONE verstrekt, gaat de Bezoeker ermee akkoord dat inONE hiervan gebruik kan maken. De Bezoeker garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is en vrijwaart inONE dienaangaande.
 • Op bepaalde onderdelen van de Website, het Online Platform of de App kunnen de Bezoekers zelf informatie plaatsen. Deze informatie wordt niet door inONE gecontroleerd en inONE accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dienaangaande. inONE behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze informatie in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

 

Artikel 4. PERSOONSGEGEVENS

 • Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. inONE verzamelt geen persoonlijke gegevens van Bezoekers van de Website, het Online Platform en de App, tenzij zij ervoor kiezen deze gegevens aan inONE ter beschikking te stellen, onder meer door het invullen van online formulieren.
 • Om de Website, het Online Platform en de App zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op de voorkeuren van de Bezoekers, worden bepaalde gegevens betreffende de Bezoekers van de Website, het Online Platform en de App verzameld met behulp van Google Analytics. Zie hiervoor het Privacy- en cookiestatement van inONE (raadpleegbaar via de Website).
 • Voor zover inONE met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, verwerkt inONE die conform de bepalingen van het Privacy- en cookiestatement van inONE (raadpleegbaar via de Website). In het Privacy- en cookiestatement is tevens verdere informatie over het gebruik van cookies door inONE te vinden.

 

Artikel 5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • Alle intellectuele of industriële eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op de Website, het Online Platform en de App zijn eigendom van inONE, aan haar gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
 • Het is Bezoekers zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van inONE, onder meer, verboden om:
 1. een (kopie) van (een gedeelte van) de Website, het Online Platform of de App en/of het daarop of daarin geplaatste materiaal te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
 2. (een gedeelte van) de Website, het Online Platform of de App te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).
  • Bezoekers mogen een gedeelte van de Website, het Online Platform of de App printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat dit wordt gedaan voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient in dat geval de volgende zogenaamde 'copyright-vermelding' in alle kopieën te worden opgenomen: ‘inONE B.V. Alle rechten voorbehouden’.

 

PDF.png Download de Gebruikersvoorwaarden

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk