Volgen

Algemene voorwaarden inONE

 1. Algemeen
 2. Diensten
 3. Producten
 4. Prijs en betaling
 5. Intellectuele eigendom en beveiliging Online Platform
 6. Aansprakelijkheid
 7. Geheimhouding
 8. Duur en opzegging
 9. Rechtskeuze
 10. Privacy Policy
 11. Download PDF

 

1 Algemeen

1.1

inONE biedt een online communicatiekanaal (“Online Platform”) aan groothandels (“Groothandels”) en hun afnemers, vooral in de horeca, (de “Afnemers”) via op het Online Platform gehoste afgeschermde en beveiligde webpagina’s (“inONE Bestelbox”).

1.2  

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle door inONE voor de Afnemer verrichte en te verrichten werkzaamheden en Diensten (gedefinieerd in Artikel 2.1) en/of abonnementen ten aanzien van de Product(en) (gedefinieerd in Artikel 3.1).

1.3  

Indien inONE een Product voor een bepaalde proefperiode beschikbaar stelt, zullen de bij het verstrekken van die proefperiode door inONE vermelde (andere) voorwaarden van toepassing zijn op die proefperiode, alsmede – voor zover niet strijdig met die voorwaarden - deze Algemene Voorwaarden.

1.4  

Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. In geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

1.5  

Indien enig artikel in deze Algemene Voorwaarden (“Artikel”) nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige Artikelen onverkort van kracht blijven en zullen de nietige/vernietigde Artikelen worden vervangen door geldige Artikelen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige/het vernietigde Artikel in acht wordt genomen.

1.6  

inONE is gerechtigd te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de website van inONE (www.inone.nl).

 

2 Diensten

2.1  

inONE verschaft iedere door een Groothandel voorgedragen Afnemer een specifiek voor de betreffende Afnemer aangemaakt account, waarmee die Afnemer toegang heeft tot de inONE Bestelbox en/of de door Google-play en iTunes-store beschikbaar gestelde inONE Bestelbox applicatie. Door middel van de inONE Bestelbox en/of de inONE Bestelbox applicatie kan de Afnemer onder meer:

a. bestellingen plaatsen die rechtstreeks bij de Groothandel zichtbaar zijn via de inONE Bestelbox;
b. het assortiment van de Groothandel online inzien;
c. online de tussen de Afnemer en de Groothandel gemaakte prijsafspraken inzien;
d. online de (openstaande) facturen van de Groothandel inzien; en
e. door de Groothandel geplaatste aanbiedingen, nieuwsitems en mededelingen inzien, (gezamenlijk met het beschikbaar stellen van de inONE Bestelbox hierna: de “Diensten”), waarbij voor iedere (neven)vestiging van de Afnemer een afzonderlijk account wordt aangemaakt.

2.2  

Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden gaat de Afnemer ermee akkoord dat de Groothandel de Afnemer via de inONE Bestelbox kan factureren.

2.3  

inONE is te allen tijde bevoegd haar Diensten te wijzigen, weg te nemen, aan te passen en/of uit te breiden.

 

3 Producten

3.1  

Het is voor de Afnemer mogelijk om zich te abonneren op aanvullende functionaliteiten, tools en producten, waaronder in ieder geval begrepen ‘menumanager’ (“Producten”).

3.2  

De Afnemer accepteert het Product en haar functionaliteiten in de staat waarin deze verkeert op het moment van abonneren. inONE geeft geen garanties over de kwaliteit en de werking van het Product en de functionaliteiten daarvan.

3.3  

inONE is te allen tijde bevoegd de functionaliteiten van het Product te wijzigen, weg te nemen, aan te passen en/of uit te breiden.

 

4 Prijs en betaling

4.1  

De Afnemer is bij het abonneren op een Product aan inONE de door inONE voor het betreffende Product gecommuniceerde prijs (“Prijs”) verschuldigd.

4.2  

Indien de Prijs een eenmalig te betalen bedrag betreft, zal inONE hiervoor direct na het beschikbaar stellen van het Product aan de Afnemer een factuur sturen.

4.3  

Indien de Prijs een maandelijks te betalen bedrag betreft, is inONE gerechtigd dat bedrag maandelijks aan de Afnemer te factureren op de eerste dag van de kalendermaand. Indien het Product beschikbaar wordt gesteld per een datum die niet de eerste dag van een kalendermaand is, zal de Afnemer aan inONE over die eerste onvolledige maand een proportioneel deel van de op die maand toepasselijke Prijs verschuldigd zijn en direct na het beschikbaar stellen van het Product aan de Afnemer een factuur sturen voor deze eerste onvolledige maand en de daarop volgende volledige kalendermaand gezamenlijk.

4.4  

De Afnemer heeft de mogelijkheid de Prijs te betalen per credit card. Indien de Afnemer daarvoor kiest, zal er geen automatische incasso plaatsvinden.

4.5  

Indien de Prijs een maandelijks te betalen bedrag betreft, is inONE gerechtigd eenzijdig de maandelijkse Prijs te wijzigen. De Afnemer zal de gewijzigde Prijs aan inONE verschuldigd zijn vanaf de eerste dag van de tweede kalendermaand nadat inONE de Afnemer in kennis heeft gesteld van de gewijzigde Prijs.

4.6  

Indien de Prijs een jaarlijks te betalen bedrag betreft, is inONE gerechtigd dat bedrag jaarlijks aan de Afnemer te factureren met ingang van de datum waarop het Product beschikbaar wordt gesteld.

4.7  

Indien de Afnemer enige door inONE verzonden factuur niet binnen 21 dagen voldoet, zal de Afnemer, zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn en zal de Afnemer over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd zijn. Indien inONE invorderingsmaatregelen treft tegen de Afnemer die in verzuim is, komen de kosten voor die invordering, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten laste van de Afnemer.

4.8  

Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden machtigt de Afnemer inONE om alle door inONE aan de Afnemer gefactureerde bedragen 14 dagen na factuurdatum automatisch bij de Afnemer te incasseren. De Afnemer is verplicht alle daarvoor benodigde formulieren in te vullen en aan inONE te overhandigen. Indien een poging van inONE tot automatische incasso als bedoeld in de vorige zin niet heeft geleid tot ontvangst van de betreffende betaling, zal inONE 7 dagen na de mislukte poging opnieuw proberen het bedrag automatisch te incasseren. Indien de tweede incasso niet tot ontvangst van de betaling leidt, zal de Afnemer zonder dat verdere aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim zijn en zal de Afnemer over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd zijn en komen de kosten voor eventuele invordering, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten laste van de Afnemer.

 

5 Intellectuele eigendom en beveiliging Online Platform

5.1  

Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door inONE geleverde Diensten, in gebruik gegeven Producten en/of de ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur en/of andere materialen en de hieraan ten grondslag liggende door inONE vervaardigde bescheiden c.q. software, berusten uitsluitend en blijven uitsluitende berusten bij inONE.

5.2  

De Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die haar op grond van deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en zij zal geen kopieën van de apparatuur, programmatuur en/of andere materialen vervaardigen of deze anderszins (doen) verveelvoudigen.

5.3  

Het is de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de apparatuur, programmatuur en andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de apparatuur, programmatuur en/of andere materialen.

5.4  

Het is inONE toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van apparatuur, programmatuur en andere materialen en de daarop rustende c.q. daarmee verband houdende c.q. daarbij behorende intellectuele eigendomsrechten.

5.5  

Het is de Afnemer niet toegestaan enige technische maatregelen genomen door inONE ter bescherming van apparatuur, programmatuur, data en andere materialen te doorbreken en/of te omzeilen.

5.6  

Het is de Afnemer niet toegestaan om derden toegang te verschaffen tot het Online Platform, de inONE Bestelbox en/of de Producten.

6 Aansprakelijkheid

6.1  

inONE is jegens de Afnemer niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat uit of verband houdt met de door inONE voor de Afnemer verrichte en te verrichten werkzaamheden, de aan de Afnemer verleende Diensten en/of de aan de Afnemer in gebruik gegeven Producten.

6.2  

Indien hetgeen bepaald in Artikel 6.1 om wat voor reden dan ook niet geldig is, geldt dat inONE in ieder geval nooit aansprakelijk is voor i) indirecte schade (zoals nader omschreven in Artikel 6.3) en ii) schade veroorzaakt:

a) door een door inONE ingeschakelde derden; en/of
b) door verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens; en/of
c) door het handelen of nalaten van de Groothandel, de Afnemers of derden, waaronder begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot:

i.onjuistheid van en/of het niet up-to date zijn van de door de Groothandel of de Afnemer via de inONE Bestelbox ingevoerde data;
ii.uitingen van de Afnemer, de Groothandel of derden gedaan via de inONE Bestelbox;
iii.de nakoming van de verplichtingen die de Groothandel en de Afnemer over en weer hebben;
iv.de levering van de goederen van de Groothandel aan de Afnemer en de kwaliteit van de geleverde goederen; en/of
v.gemaakte koppelingen met software van derden of de mogelijke schade die hierdoor ontstaat; en/of

d)doordat de inONE Bestelbox en/of een Product om wat voor reden dan ook minder dan 24 uur niet beschikbaar is. Voor zover het Product langer dan 24 uur niet beschikbaar is en hetgeen bepaald in Artikel 6.1 om wat voor reden dan ook niet geldig is, zal de aansprakelijkheid van inONE voor eventueel daardoor ontstaan verlies van data door de Afnemer in ieder geval beperkt zijn tot de kosten die de Afnemer maakt voor het herstellen van de data, en is inONE uitsluitend aansprakelijk voor zover de Afnemer binnen 24 uur het verlies van data telefonisch aan inONE heeft gemeld en daarna schriftelijk (onder vermelding van het bij de telefonische melding van inONE verkregen “call nummer”) binnen 5 dagen aan inONE heeft bevestigd, met dien verstande dat inONE nooit aansprakelijk zal zijn voor schade als gevolg van (i) geplande down-time (waarvan inONE de Afnemer minimaal 4 uur van tevoren op de hoogte heeft gesteld) en/of (ii) situaties van overmacht waaronder begrepen maar niet beperkt tot overstromingen, brand, aardbevingen, sociale onrust, terroristische aanslagen, stakingen of andere personeelsacties, storingen of vertragingen bij internetproviders, of Denial of Service-aanvallen.

6.3  

Onder indirecte schade wordt begrepen (i) verlies of schade die niet op normale wijze vanzelfsprekend of rechtstreeks voortvloeit uit de betreffende niet-nakoming, handeling of andere gebeurtenis, daaronder in ieder geval begrepen (maar niet beperkt tot) schade als gevolg van het tijdelijk niet kunnen beschikken over het Online Platform, de inONE Bestelbox en/of de Producten, verlies aan goodwill, reputatieschade en vertragingsschade en (ii) gederfde winst.

6.4  

Mocht inONE op grond van dit Artikel jegens de Afnemer aansprakelijk zijn voor schade ontstaan uit of verband houdend met een niet-nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer, een handeling of een andere gebeurtenis, dan geldt (indien en voor zover deze schadebeperking geldig kan worden overeengekomen) dat de het bedrag waarvoor inONE jegens de Afnemer aansprakelijk is nooit meer zal bedragen dan het bedrag dat inONE in de periode van 3 maanden voorafgaand aan deze niet-nakoming, handeling of andere gebeurtenis uit hoofde van door inONE verrichte werkzaamheden, geleverde Diensten en/of in gebruik gegeven Producten van de Afnemer heeft ontvangen (exclusief BTW), waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

6.5  

De Afnemer vrijwaart inONE tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de door inONE voor de Afnemer verrichte werkzaamheden, en/of met het gebruik door de Afnemer van de Diensten en/of de Producten

 

7 Geheimhouding

7.1  

De Afnemer staat er voor in alle van inONE ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking is gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam bij de Afnemer die niet noodzakelijkerwijs de vertrouwelijke informatie van inONE hoeven te gebruiken.

7.2  

Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen alle door inONE aan de Afnemer ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur en andere materialen die informatie over inONE, de inONE Bestelbox, de Diensten en/of de Producten bevat(ten). Het doorgeven van informatie tussen de Groothandel en de Afnemers via de inONE Bestelbox wordt niet beschouwd als het verstrekken van informatie in strijd met dit Artikel 7. Voorts heeft inONE het recht om de door de Groothandel en de Afnemer in de inONE Bestelbox ingevoerde gegevens geanonimiseerd te verzamelen en op te slaan en om die informatie – en/of uit die informatie afgeleide gegevens – al dan niet commercieel aan derden te verstrekken.

8 Duur en opzegging

8.1 

inONE is te allen tijde gerechtigd de Diensten en/of het abonnement ten aanzien van de Product(en) met onmiddellijke ingang te beëindigen.

8.2 

De Afnemer is gerechtigd het abonnement ten aanzien van de Product(en) schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand tegen het einde van een kalendermaand.

9 Rechtskeuze

9.1  

Op alle overeenkomsten tussen de Afnemer en inONE is Nederlands recht van toepassing.

9.2  

De rechtbank te 's-Gravenhage zal steeds bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen tussen inONE en de Afnemer.

10 Privacy Policy

Voor de privacy policy van alle websites en apps van inONE verwijzen wij naar onze privacy settings

11 Downloaden PDF

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk